ips

تاریخ: چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ساعت: 12:33 بازدید: 536 نویسنده: هیچکس

 

روانشناسی دانشجویان ایلام

 

 

 

شـناخـتـن افراد تنها  از روی خصوصـات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است. نـکات ظـریف و دقیـق وپیچیدگیهای بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد ولی ما در اینجا به بیان نکات اصلی تر و مهمتر آن بسنده می کنیم.                       

● چهره خوانی چیست؟                         

 بشر در طول قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی، متوجه افکار و درون دیگران شود. با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های مختلف تـقسـیم شـده است. بـرای مثـال متوپوسکپی علم پی بردن به سیرت و درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی است.                                

فرنولوژی علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکیل جمجمه میباشد که به بنا نهادن شخصیت و امیال ذاتی و روانی افراد کمک می کند.                     

 فیزیـوگـنومی یا عـلم چـهره شـنـاسی، موضوعی است که ما به آن خواهیم پرداخت. این علم به ما می آموزد که چگونه از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم.                                   

امروزه دانشمندان به چنین علومـی، شـبـه علـوم  اطـلاق کرده و بـهای زیـادی بــه آن نمی دهند و هـمانند عـلومی مانـنـد طالع بـینی به آنها می نگرند: اثبات نشده ولی بیضرر. با این وجود هنوز بسیاری از مردم چهره خوانی را راهی مطمئن برای قضاوت در مورد افراد می دانند. چیزی که اهمیت دارد این اسـت کـه چـهره را بصورت کامل و دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تا رسیدن به همه حقایق از قضاوتهـای شـتابزده اجتناب کنیم.                      

اکنون گذری می کنیم بر نکات بنیادین چهره خوانی و چگونگی تشخص شخصیت افراد                     

▪ شکل صورت                              

 ـ دراز و کشیده: افرادی که دارای چنین صورتی هستند عموما دارای صـبر و تحمل زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آنها بیشتر است. جـذابـیـت و خوش ترکیب بودن افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آنها معمولا کارهای خـود را نـیـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور بطور تمام و کمال دارند. گرد: این شکل دلالت بر امیدواری زنده دلی و انرژی دارد. اینگونه افراد می تـوانند اتاقی دلگیر و ساکت را به بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند. پهن: اینگونه اشخاص بردبار و مهربان و معمولا افراد روشنفکری می باشند.مربعی: طرفدار استقلال فردی و فردگرایی، سختـکوشـی بـرای دسـتـیـابی بـه آرزوها، زیرکی و فعال بودن از ویژگیهای این افراد محسوب می شود                                  

  ▪ پیشانی                                  

 ـ صاف: کسانیکه که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد، افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر می باشند و در تصمیم گیریها سریع و منطقی عمل می نمایند.                                     

  ـ چروکیده: وجود خطوط در سطح پیشانی نشان می دهد که ایـنـگونه افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال می گردند                           

▪ چشم                             

 رمانها، داستانها و اشعار بسیار زیادی در مورد چشم و ارتباط آن با خصوصیات روحی و روانی انسان نوشته شده است. چشمها هیچگاه دروغ نمی گویند؛آنها بیانگر احساس درونی و واقعی ما می باشند.                               

  ـ اضطراب: اگر مابین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم مـقداری سفیدی وجود داشت، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است.                         

 ـ تندخویی: اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت، علاوه بر استرس نشانگر تندخویی و پرخاشگری در فرد است.                          

 ـ روان پریشی: چنـانچه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد، نشانگر عدم تعادل و پایداری روح و روان فرد خواهد بود.                                

  ـ شادی: وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشمها حاکی از خنده رویی و شادبودن فرد می باشد                        

 ▪ ابرو                            

 ـ صاف: صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه، تفکر و ایده گرایی فرد می باشد.                         

 ـ کمانی: افرادی که دارای ابروهای خمیده و کمانی هسـتند از حـکایـتـها و داسـتـانـهـای واقعی لذت می برند. باریک: اینگونه افراد معمولا دارای اعتماد به نفس اندکی می باشند بخصوص اگر ابـروی آنها بجز باریکی، بالا و گرد نیز باشد. پیوسته: پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائما در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی در سر دارد                           

  ▪ پلک                               

 ـ کوچک: اگر فاصـله بـین بالای پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقلال فرد می باشد و اینکه آن فرد حتی ممکن است بصورت ارادی خودش را به دیگران نزدیک نکند.                       

ـ بزرگ: بزرگ بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران دارد                              

 ▪ بینی                               

 ـ کوچک: گفته می شود اشـخاصی که بـیـنی کـوچـک دارنـد ذاتـا افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکا بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمی باشند.                              

 ـ بزرگ: بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده می باشد. یک شـخصـیت قـوی که اثرش را برجای خواهد گذاشت.                               

  ـ تیز: تیز بودن نوک بینی نشانگر این است که فرد خود را مقید به رعـایـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافیانش به راحتی برخورد می کند. ایـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بی باکانه و متهورانه خود را به دیگران نزدیک می کنند.                                   

  ـ عقابی: خودخواهی، دودلی و حساس بودن از جمله ویژگیهای کسانی است که دارای چنین بینی می باشند                         

 ▪ گوش                              

 ـ کوچک: کوچکی گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـی در افـراد اسـت هر چند اینگونه افراد می دانند که چه می خواهد و معمولا سخت کوش و کارکن هستند.                                  

  ـ بزرگ و دراز: این قبیل افراد معمـولا انـعـطاف پـذیـر نـبـوده و به سـختی آرام و بی خیال میشوند. پرمو: افرادی که دارای گوشهایی پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـی و نـکـته بین بوده و وقت زیادی را برای چیزهای بی اهمیت تلف می کنند                         

  ▪ گونه                          

  ـ برجسته: برجسـتـگی گـونه نشـانگر قـدرت، انـرژی و اعـتماد بنفس است. کسانی که دارای گـونه بـرـسته می باشند تمایل بیشتری برای پذیرفتن اشتباهات دیگران دارند.                                

 ـ گود: علاوه بر جذابیت و زیبایی دلیلی بر خوش مشربی و سازگاری فرد می باشد                      

   ▪ چانه و فک                              

 ـ فک چهارگوش: افـراد با فـک چـهار گـوش و مـربعی انـسانهای تـسخیر ناپذیر و سرکش می باشند. آنها توانایی تبدیل رویاهایشان به واقعیت را دارند.                           

 ـ چانه های برآمده: اینگونه افراد، اشـخاصی خود ستـا بوده و تصـور میکنند هیچ چیزی جز خود آنها اهمیت ندارد و جز خودشان حرف کس دیگری را قبول نداشته و خود را عقل کل می دانند                         

 ▪ لب                            

 ـ قلوه ای: لبهای قلوه ای علاوه بر زیباتر نمودن صورت،نشانه بخشش و گشاده دستی می باشد. معمولا اینگونه افراد تمایل دارند در مورد خودشان صحبت و گفتگو کنند.                           

  ـ نازک: نازک بودن لب بیانگر خویشتن گرایی ذاتی در اشخاص است.                                   

   ـ لب بالایی نازک پایینی قلوه ای: نشانه این است که فردی متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده می باشد                               

 ● مطلب آخر                              

 چهره خوانی یک علم دقیق و ثابت شده نیست و حتی با گذراندن دروه های آموزشی دقیق و پیشرفته نیز نمی توان بطور قطع در مورد شخصیت و درون افراد صــحبت نمود. نتایج شما در سنجش شخصیت، بستگی به تعداد فاکتورهای مورد تحلیل قـرار گرفـته دارد ولی با بـیاد داشتن نکات ذکر شده می توانید قبل از صحبت کردن با افراد تا حدی متوجه شخصیت آنها شوید.


امتیاز : 1141 دیدگاه(2)

تاریخ: دوشنبه 23 دی 1392 ساعت: 13:51 بازدید: 475 نویسنده: هیچکس

 

ببينيم از تو اين همه تلاش چيزي در مياد!

 

 موضوعات:عمومی ,
بدون-شرح بدون-شرح بدون-شرح بدون-شرح بدون-شرح امتیاز : 1274 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 23 دی 1392 ساعت: 13:50 بازدید: 515 نویسنده: هیچکسموضوعات:عمومی ,
زمستان-است زمستان-است زمستان-است زمستان-است زمستان-است امتیاز : 1220 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: شنبه 21 دی 1392 ساعت: 20:16 بازدید: 407 نویسنده: هیچکس

كارگاههاي روانشناسي زمستان 92ايلامموضوعات:عمومی ,
كارگاههاي-روانشناسي-زمستان92ايلام كارگاههاي-روانشناسي-زمستان92ايلام كارگاههاي-روانشناسي-زمستان92ايلام كارگاههاي-روانشناسي-زمستان92ايلام كارگاههاي-روانشناسي-زمستان92ايلام امتیاز : 1274 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 25 مهر 1392 ساعت: 20:45 بازدید: 302 نویسنده: هیچکس

به نام خدا

 

لـیـسـت کارگاههای آموزشـی با حمـایت سـازمان روانـشـناسی در آبـان ماه 92

 

تفـسـیر نقاشـی کودکان

 

آموزش مقـاله نویسـی و پروپوزال نویسی

 

آموزش spss مقدماتـی و پیشـرفته

 

مدرس:آقای دکتر احـمدیموضوعات:عمومی ,
فراخوان فراخوان فراخوان فراخوان فراخوان امتیاز : 1095 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 18 شهریور 1392 ساعت: 13:01 بازدید: 482 نویسنده: هیچکس

با سلام خدمت بازدید کنندگان گرامی وبلاگ

 

از امروز قصد یک نظر خواهی و شناسایی عزیزانی که به طور مستمر به این وبلاگ سر می زنند را داریم به همین دلیل از کلیه دوستانی که درباره ی موضوعات و بلاگ یا

مطالب آن و همچنین کسانی که به طور مرتب چه برای اطلاع از امور گروه و چه برای دیدن مطالب سر می زنند خواهشمند است در قسمت نظرات اسم و فامیل خود را قید

کنند و اگر مطلب یا نظر خاصی هم داشتند بنویسند.قطعاً اسم و نظرات عزیزان برای بازدید عموم قرار نمی گیرد و این کار فقط جنبه ی سنجش تعداد و نظر مخاطبین است.

 

همچنین عزیزانی که درباره ی لیست دروس ارائه شده و اساتید مربوط به آنها نظری دارند می توانند قید کنند تا نسبت به هم فکری و پیگیری اقدام شود.

با تشکر92/6/18-------تاریخ انتخاب واحد92/6/23 موضوعات:عمومی ,
نظر-خواهی نظر-خواهی نظر-خواهی نظر-خواهی نظر-خواهی امتیاز : 1074 دیدگاه(0)

تاریخ: یکشنبه 27 مرداد 1392 ساعت: 14:37 بازدید: 389 نویسنده: هیچکس

به نام حکیم دانا به پنداشت قوی موفقیت عبارت از درنگ در جایی پس از عبور دیگران از آن است ویلیام فدر دوستان گرامی و دانشجویان رشته روانشناسی با سلام وخدا قوت از این که ترم را با موفقیت به پایان رساندید در این بخش می خواهم مختصری درمورد درس آسیب شناسی اجتماعی صحبت کنم . این درس یکی از درسهای اختیاری است که در ترم دو ارائه می شود ولی برای گروه ما در ترم چهارم ارائه شد به هر حال مدرس آن آقای قبادی است .الحق که یکی از مدرسین خبره دراین درس وسایر دروس جامعه شناسی که با او در طول ترمهای گذشته داشتیم ولی در این ترم به علت کوتاهی ترم ناچار به استفاده از جزوه شد .این جزوه چکیده ای از چندین کتاب است که ارائه شد و در ادامه مطلب برای علاقه مندان می گذارم امید است که مفید واقع شود .در ضمن در صورت داشتن اشتباه تایپی به بز رگواری خود ببخشید .تهیه کننده :زهرا دلخواهموضوعات:عمومی ,
طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق امتیاز : 1174 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: یکشنبه 27 مرداد 1392 ساعت: 14:35 بازدید: 310 نویسنده: هیچکس

به نام حکیم دانا

به پنداشت قوی

موفقیت عبارت از درنگ در جایی پس از عبور دیگران از آن است

                      ویلیام فدر

دوستان گرامی و دانشجویان رشته روانشناسی با سلام وخدا قوت از این که ترم را با موفقیت به پایان رساندید در این بخش می خواهم مختصری درمورد درس آسیب شناسی اجتماعی صحبت کنم .

این درس یکی از درسهای اختیاری است که در ترم دو ارائه می شود ولی برای گروه ما در ترم چهارم ارائه شد به هر حال مدرس آن آقای قبادی است .الحق که یکی از مدرسین خبره دراین درس وسایر دروس جامعه شناسی که با او در طول ترمهای

گذشته داشتیم ولی در این ترم به علت کوتاهی ترم ناچار به استفاده از جزوه شد .این جزوه چکیده ای از چندین کتاب است که ارائه شد و در ادامه مطلب برای علاقه مندان می گذارم امید است که مفید واقع شود .در ضمن در صورت داشتن اشتباه تایپی به بز رگواری خود ببخشید

.تهیه کننده :زهرا دلخواهموضوعات:عمومی ,
خودکشی خودکشی خودکشی خودکشی خودکشی امتیاز : 1195 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

 • چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393
  دوشنبه 23 دی 1392
  دوشنبه 23 دی 1392
  شنبه 21 دی 1392
  پنجشنبه 25 مهر 1392
  دوشنبه 18 شهریور 1392
  یکشنبه 27 مرداد 1392
  یکشنبه 27 مرداد 1392

  مطالب محبوب

  صفحات مطالب

  1|2|3|4|5|6|7|8|9|